Wie trouwde met Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing)?

Wang Mou huwde Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing) .

Wang Wen huwde Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing) .

Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing)

Beschrijving volgt binnenkort.
 
 
Wedding Rings

Wang Mou

Beschrijving volgt binnenkort.
 
 

Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing)

 
Wedding Rings

Wang Wen

Beschrijving volgt binnenkort.