Wie trouwde met Anne Tonkins?

Edward Collingwood huwde Anne Tonkins .

Anne Tonkins

Beschrijving volgt binnenkort.
 
 
Wedding Rings

Edward Collingwood

Beschrijving volgt binnenkort.
 
 

Kinderen van Anne Tonkins en hun echtgenoten: